Algemene voorwaarden verkoopbemiddeling Karsten Caravanmakelaardij

ARTIKEL 1

Met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de opdrachtgever of een derde zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing op de bemiddelingsovereenkomst tussen opdrachtgever en Karsten Caravanmakelaardij. Karsten Caravanmakelaardij wijst uitdrukkelijk de eventueel door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

ARTIKEL 2

1. De bemiddelingsovereenkomst is de opdracht, waarbij de Karsten Caravanmakelaardij zich tegenover de opdrachtgever verplicht tegen betaling van taxatie- en bemiddelingskosten als tussenpersoon werkzaam te zijn bij de totstandkoming en het sluiten van een koopovereenkomst in opdracht en op naam van de opdrachtgever en een derde. In de bemiddelingsovereenkomst zijn alle specifieke afspraken omtrent deze opdracht vastgelegd.

2. In het kader van de bemiddelingsovereenkomst stelt Karsten Caravanmakelaardij de volgende diensten ter beschikking:
- de beoordeling van de marktwaarde van het desbetreffende object
- de actieve promotie van het object middels presentatie in de eigen verkoopruimte en via diverse kanalen op internet
- de advisering over en onderhandelingen met derden namens de opdrachtgever
- de bespreking en advisering betreffende de totstandkoming van de koopovereenkomst
- de actieve bevordering van de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde
- de begeleiding bij en uitvoering van de gebruikelijke afwikkeling van kentekenoverschrijving en oplevering van het object

ARTIKEL 3

Ingeval de afwikkeling omwille van een verborgen gebrek meer werk omvat dan gebruikelijk zal Karsten Caravanmakelaardij hierover contact opnemen met opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden de kosten gemoeid met het meerwerk en kosten van eventuele reparaties te voldoen indien partijen daaromtrent vooraf overeenstemming hebben bereikt.

ARTIKEL 4

De bemiddelingsovereenkomst eindigt door:
a. schriftelijke opzegging
b. het verstrijken van de overeengekomen tijd
c. de totstandkoming en afwikkeling van de beoogde overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde
d. het onbemiddelbaar worden van het object als gevolg van onder meer verborgen gebreken welke al dan niet zijn verzwegen door opdrachtgever.

ARTIKEL 5

Karsten Caravanmakelaardij treedt met betrekking tot één en hetzelfde object niet op voor én de verkopen én de koper in hun hoedanigheid van opdrachtgever.

ARTIKEL 6

Karsten Caravanmakelaardij is verplicht de naam en het adres van de koper aan de opdrachtgever schriftelijk bekend te maken zodra partijen overeenstemming hebben bereikt en het object is verkocht.

ARTIKEL 7

Wanneer Karsten Caravanmakelaardij een object onder zich heeft is hij niet aansprakelijk voor schade aan of door het object, onderdelen of toebehoren daarvan tenzij deze schade veroorzaakt wordt door een omstandigheid die hem en/of de zijnen kan worden toegerekend.

ARTIKEL 8

Karsten Caravanmakelaardij is niet aansprakelijk voor de staat, uitrusting en beschrijving (specificatie) van het object tenzij hij wist of, zijn deskundigheid in aanmerking genomen, behoorde te weten, dat de opdrachtgever met betrekking tot het object onjuiste informatie verschafte dan wel tenzij hij, zijn deskundigheid in aanmerking genomen, eigenschappen van het object verzwijgt of vermeldt die van het object een onjuist beeld geven en die voor de koper van beslissende betekenis zijn voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 9

De opdrachtgever staat in voor de juistheid van zijn beschrijving voor de door hem verstrekte gegevens over het object en hij staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop van het object. De opdrachtgever vrijwaart Karsten Caravanmakelaardij hiervoor tegenover aanspraken van derden.

ARTIKEL 10

De onderzoeksplicht van Karsten Caravanmakelaardij naar de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens van het object is beperkt tot controle van het kentekenbewijs behorende bij het object en een algemene visuele inspectie van het object aan de hand van de `checklist visuele technische inspectie´.

ARTIKEL 11

Klachten over de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst dienen bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van Karsten Caravanmakelaardij. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12

De aan de Karsten Caravanmakelaardij toekomende bemiddelingskosten zijn verschuldigd zodra de caravan onvoorwaardelijk verkocht is. Dit betekend na betaling door en overschrijving van het kenteken op naam van de koper. Later afwijkende afspraken tussen opdrachtgever en de derde of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst doet de aanspraak op de bemiddelingskosten niet teloor gaan.

ARTIKEL 13

De betaling van objecten welke aan Karsten Caravanmakelaardij ter bemiddeling zijn gesteld verloopt via de derdengelden rekening van Stichting Notarieel Betalen. Na de tot stand koming van de koopovereenkomst zal Karsten Caravanmakelaardij de kopende partij een verzoek tot betalen sturen. Koper kan middels een iDeal betaling het geld storten in de kluis van Stichting Notarieel Betalen. Dit is een derdengeldenrekening onder beheer van Stichting Notarieel Betalen. Na ontvangst van de betaling op deze rekening ontvangen koper, verkoper en Karsten Caravanmakelaardij hiervan een bevestiging. Koper ontvangt een vrijgeefcode. Bij de aflevering van het object voert koper na een finale controle de vrijgeefcode in op de speciale Notarieel Betalen Afleverapp van Karsten Caravanmakelaardij. Alle betrokkenen ontvangen na het invoeren van de juiste vrijgeefcode de melding dat de betaling door de notaris zal worden vrijgegeven. Vervolgens zal Karsten Caravanmakelaardij de overschrijving van het kenteken en de oplevering van het object verzorgen. Verkoper ontvangt binnen 48uur zijn verkoopbedrag minus de bemiddelingskosten rechtstreeks van uit Stichting Notarieel Betalen op zijn/haar bankrekening (m.u.v. het weekend). Op deze transactie zijn de algemene voorwaarden van Notarieel Betalen van toepassing. Deze zullen tijdens de transactie beschikbaar worden gesteld aan alle betrokken partijen.

ARTIKEL 14

1. Indien de koopovereenkomst tot stand komt binnen de looptijd van de bemiddelingsovereenkomst door de opdrachtgever zelf, zonder enige bemiddeling van Karsten Caravanmakelaardij, wordt 50% van de bemiddelingskosten berekend over de laatste schriftelijk vastgestelde vraagprijs.
2. In geval de opdrachtgever de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst redelijkerwijs onmogelijk maakt of de
bemiddelingsovereenkomst niet geldig opzegt, wordt 50% van de bemiddelingskosten berekend over de laatste schriftelijk vastgelegde vraagprijs.

ARTIKEL 15

Ingeval van niet-tijdige betaling van de bemiddelingskosten of van de kosten verschuldigd ingevolge één of meer van deze bepalingen, is Karsten Caravanmakelaardij gerechtigd om de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag.

ARTIKEL 16

Indien één van de partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de bemiddelingsovereenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-- te vermeerderen met de werkelijke gemaakte verschotten, tenzij de wederpartij bewijst dat met een lager minimum had kunnen worden volstaan.

ARTIKEL 17

1. Karsten Caravanmakelaardij is gerechtigd het object onder zich te houden totdat zijn opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag –daaronder begrepen de uit dit retentierecht voortvloeiende kosten – heeft voldaan, tenzij de koper de koopsom heeft gestort op de in artikel 13 genoemde rekening.

2. Karsten Caravanmakelaardij heeft te allen tijde vuistpandrecht op het object, waar ook geplaatst, voor elk onbetaald deel van hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, tenzij de koper de koopsom heeft gestort op de in art. 13 bedoelde rekening.

ARTIKEL 18

Op alle bemiddelingsovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 19

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.

Logo

Contactgegevens

Adres

Noorderdracht 59a
1696 AC Oosterblokker

Telefoon: +31 229 26 16 35
E-mail:
Contact

OPENINGSTIJDEN:

Dinsdag:   

Op afspraak
Woensdag:   

09:00-16:00u
Donderdag:   

09:00-16.00u.
Vrijdag:      

09:00-16:00u.
Zaterdag:      

10:00-16:00u.